Felsefe

Bu menü sayfası altında sıralanan yazılar felsefe yazılarıdır.

İşrâkīlik: Mücahede ve İstidlal Yöntemlerinin Birleşimi

İşrâkīlik, genel anlamıyla mücahede ve istidlal yöntemlerini birleştirmeyi savunan bir yaklaşımı ifa…

İşrakilik: Metafizik ve Epistemoloji

Metafizik İşrâkî metafizik, sudur teorisini temel alarak varlığı nur-miktar ekseninde açıklar. Bu si…

Sühreverdi ve İşrakilik

İşrâkîlik, Arapça kökenli bir terim olup, doğuş, aydınlanma anlamına gelir. Bu felsefi görüş, varlığ…

İbn Sînâ ve Sûfizm: Nübüvvet ve Riyazet Bağlamında Felsefi İlişki

İslam felsefesinde, özellikle Fârâbî’nin etkisi altında yetişen İbn Sînâ, nübüvvet teorisini b…

İbn Sînâ ve Fârâbî’nin Metafizik Anlayışları: İrfan ve Nübüvvet Perspektifi

İbn Sînâ, “el-İşârât ve’t-tenbîhât” adlı eserinde riyazet ve mücahede yöntemlerini detay…

İhvân-ı Safâ’da Felsefe ve Tasavvuf İlişkisi

Ebû Süleyman es-Sicistânî, Bağdat felsefe çevresinin öncü isimlerinden biridir ve tasavvufa olumlu b…

İslam Düşüncesinde Epistemolojik Yöntem

İslam düşüncesinde hakikate ulaşmada kullanılan iki temel yöntem, istidlal ve riyazet olarak öne çık…

İşrakiliğin Anlamı ve Kökeni

İşrak kelimesi, “güneşin doğuşu sırasındaki ışıma, aydınlanma, parlama, tan ağarışı” gib…